Organizatorzy konkursów

XVI Dolnośląski Konkurs
dla Uczniów Gimnazjów "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
i XIII Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych "zDolny Ślązaczek" realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorami konkursów są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy nadają laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Kontakt

Sekretariat konkursów
DODN we Wrocławiu
50-527 Wrocław
ul. Dawida 1a
tel. 071 726 27 16
fax. 071 373 11 65
dodn@dodn.wroclaw.pl

Wojewódzka Komisja Konkursowa
Przewodniczący WKK

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
50-527 Wrocław
ul. Dawida 1a,
pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl

Pobierz Adobe Reader
Pobierz Adobe Reader aby przeglądać pliki udostępniane
w formacie PDF
Adobe Reader download

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice

Realizatorem XVI edycji konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista
 w ramach bloków:

matematyczno-fizycznego, humanistycznego,
przyrodniczego

oraz

XIII Konkursu
zDolny Ślązaczek


jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Kontakt telefoniczny:

Paweł Nowak
508 691 074
pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl

Przemysław Adamski
508 691 108
przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

IX Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego

IX Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego

IVDolnośląski Konkurs Języka
Francuskiego


I Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego zDolny Ślązczek

I Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego zDolny Ślązczek

są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu w oparciu o odrębne procedury.

Bieżące informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej WSF
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl
www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl

Kontakt telefoniczny:
Anna Zasłona
71-395-84-73
zdolnyslazak@wsf.edu.pl


Magdalena Nowak
71-395-84-75

zdolnyslazaczek@wsf.edu.pl

Aktualności:  

∴(Data publikacji 10.09.2015 r., godz. 19:30)

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji otwierającej


Dolnośląskie konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i zDolny Ślązaczek 2015/2016

 Cele konferencji
Zapoznanie z zasadami przeprowadzania i terminami organizacji XVI edycji Konkursów
oraz  wykorzystaniem elektronicznego systemu obsługi konkursów przez nauczycieli i uczniów.

Przedstawienie procedur realizacji konkursów języków obcych – angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla gimnazjalistów oraz angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych.

Prezentacja wymagań stawianych uczestnikom konkursów w ramach poszczególnych  
przedmiotów.

Po sesji ogólnej przewidziane są spotkania w grupach blokowych oraz konsultacje indywidualne. Spotkania, w grupach poprowadzą członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych,
których uczniowie zainteresowani są udziałem w konkursach.

Miejsce i termin:

Konferencja odbędzie się w dniu 23 września 2015 r.
w budynku DODN przy ul. Komuny Paryskiej 19 a,
 w sali 16, rozpoczęcie o godzinie 14.00

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do: 18.09.2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie do DODN formularza zgłoszenia faxem

(71 371 11 65) lub pocztą (DODN, ul. J.W. Dawida 1a, 50-527 Wrocław)

Kod formy K 02/W
formularz zgłoszenia wersja do druku

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona o uczestniczeniu w konferencji decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

 


∴(Data publikacji 01.09.2015 r., godz. 08:00)

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół

Zgodnie z zapisami § 4, pkt 2, lit. b Regulaminu Konkursów Międzyprzedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista" oraz Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek" województwa dolnośląskiego w roku szkolnym 2015/2016, z dniem 1 września udostępniamy szkołom formularz zgłoszeniowy do konkursów.
Niezbędny kod PIN otrzymali Państwo podczas konferencji otwarcia organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

[dostęp do formularza zgłoszenia szkoły]

Zapraszając serdecznie do rejestracji przypominamy, że ostateczny termin zgłoszenia szkoły upływa z dniem
1 października 2015 r.


∴(Data publikacji 31.08.2015 r., godz. 13:55)   

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

XVI Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz XIII Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych zDolny Ślązaczek przebiegać będą w formule blokowo – przedmiotowej.

Konkursy języków obcych, oddzielne z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, dla gimnazjalistów oraz języka angielskiego i niemieckiego  dla uczniów szkół podstawowych są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, w oparciu o odrębne procedury przeprowadzania etapów konkursów. Szczegóły dotyczące rejestracji, zasad, miejsca przeprowadzania konkursów z języków obcych na wszystkich etapach oraz kwalifikacji do kolejnych etapów dostępne będą na stronie internetowej konkursów języków obcych:
dla gimnazjów –
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.
dla szkół podstawowych www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji XVI edycji dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz wymagania stawiane uczestnikom i zakresy tematyczne konkursów przedmiotowych zawarte są w Regulaminie Konkursów 2015/2016.
W tym roku szkolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, jest on dostępny tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.dodn.wroclaw.pl w zakładce zDolny Ślązak jako plik PDF do wydruku.

W regulaminie konkursów na rok szkolny 2015/16 wprowadzono dodatkowo konkursy z języka angielskiego oraz niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych.

Konkursy realizowane są z dużym wykorzystaniem Internetu. Całość konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek obsługiwana jest przez Elektroniczny System Obsługi Konkursów (ESOK) na stronie DODN we Wrocławiu (uwaga! Nie dotyczy to konkursów języków obcych). Wszystkie istotne informacje konkursowe takie jak regulamin, terminy, kalendarz konkursu, pobieranie zestawów konkursowych na etap szkolny przez dyrektorów szkół, miejsca przeprowadzania etapu powiatowego i finałów konkursu, kryteria kwalifikacji, listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnych etapów, wyniki poszczególnych etapów konkursu, schematy punktowania publikowane są na stronie internetowej konkursu. Skany prac uczestników II i III etapu i indywidualne wyniki będą dostępne po zalogowaniu się na platformę Fronter. Loginem uczniowskim będzie numer identyfikacyjny , który otrzyma uczestnik II etapu konkursu.

Dla sprawnej organizacji kolejnych etapów konkursów konieczne jest przestrzeganie ustalonych terminów. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie. Po upływie wskazanych terminów dostęp do ESOK zostaje zamknięty.

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły. Aby zgłosić szkołę do konkursu dyrektor szkoły powinien wejść na stronę internetową konkursu (www.dodn.wroclaw.pl – zakładka zDolny Ślązak) i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej (dostępny od 01 września do 1 października 2015 r.) zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Potrzebny do rejestracji kod PIN został przekazany dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego na konferencjach sierpniowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uwaga! Zasady zgłoszenie szkoły do konkursów z języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego opisane są w paragrafie 5 strona 10 Konkursu zDony Ślązak Gimnazjalista oraz paragrafie 5 strona 55 Konkursu zDolny Ślązaczek regulaminów.

Konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek przeprowadzane są środowiskowo w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. W ich realizacji uczestniczy wiele instytucji oświatowych Dolnego Śląska, w tym powiatowe ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wzorem lat ubiegłych ponownie zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy i współorganizacji tych konkursów oraz prosimy o wsparcie uczniów w ich zmaganiach konkursowych.

Zachęcamy wszystkich uczniów Dolnego Śląska do udziału w konkursach, które od dwunastu lat cieszą się wielkim i stale rosnącym zainteresowaniem.

Uczestnikom dolnośląskich konkursów w roku szkolnym 2015/2016 życzymy sukcesów i satysfakcji z efektów swojej pracy oraz poznawania dziedziny wiedzy, którą zainteresowali się w sposób szczególny w swojej edukacji szkolnej.

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej


Oficjalna strona konkursów "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i "zDolny Ślązaczek" 2015/2016 
© Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu